บริษัท ดิน-ดี เซอร์วิส จำกัด

ครอบคลุมทั่วประเทศ

แนวคิด
องค์กร

ทุกคนสมควรที่จะได้รับการ
ดูแลที่คุ้มค่าที่สุด

พบปัญหาการระบาดจากแมลง และสัตว์พาหะ พบความอันตรายจากการติดเชื้อ และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ พบปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิต ทั้งหมดนี้ เราต้องการช่วยให้ ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไข จากผู้ให้บริการที่มืออาชีพ จริงใจ ปลอดภัย และติดตามผลได้ ธุรกิจทั้งหมดของเราได้รับแรงผลักดันจากการตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของประเทศไทย และการดำเนินชีวิตของคนไทย ทำให้เรามีพันธกิจทางสังคมที่จะปรับปรุง สุขภาพ สุขอนามัย ความสะอาด และ ความปลอดภัย ของทุกคนในประเทศ

Our STRATEGY

Our
Vision &
Mission

Our Vision & Mission

วิสัยทัศน์องค์กร

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารที่พร้อมส่งมอบลูกค้าด้วยบริการคุณภาพ ตรงต่อเวลา เชื่อถือได้

พันธกิจองค์กร

ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร ภายใต้นโยบายคุณภาพ ปลอดภัย (ความพึงพอใจของลูกค้า/คุณภาพบริการ/ถูกกฎหมาย)

กลยุทธ์การปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

คุณภาพคน คุณภาพงาน

เป้าหมาย

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ & เติบโตอย่างยั่งยืน

หลักการ

- ความมีประสิทธิภาพ & ประสิทธิผล

- ความรับผิดชอบ

- ความโปร่งใส ความยุติธรรม

คณะกรรมการ

คุณพุฒิพัทธ์ มีเดช

คุณพุฒิพัทธ์ มีเดช

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

090-994-9926
คุณชณุตพร รัตนฐากูร

คุณชณุตพร รัตนฐากูร

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

081-479-9045

องค์กร ลูกค้า พนักงาน

บริษัท ดิน-ดี เซอร์วิส จำกัด ดูแล...ด้วยความจริงใจ